Hvordan skrive tale?

For å kunne lykkes med en tale, må en finne talerens stemme, ifølge Mina Gerhardsen. Tekstforfatteren skal hjelpe taleren med å finne gnisten. Publikums oppmerksomhet står på spill. 

En toppolitiker trenger sjelden å presentere seg. Innledningen kan istedenfor benyttes til å sette dagsorden. Kjente slagord er ment å si noe om identitet og ideologi. 

Hvordan opplever politikeren og partiet virkeligheten? Hva er politikken fundamentert på? Hvilken situasjon mener taleren landet, eller distriktet befinner seg i? Tekstforfatteren må kjenne effekten av slagordene og være i stand til å plassere dem der de naturlig hører hjemme. 

Fungerer de eller er de for luftige? Hvilke andre talere står på lista? Hva vil de si? Erfarne politikere velger ofte manuskript bestående av stikkord. Like fullt er taleskriverens oppgave å sikre en rød tråd.

Mann holder tale

Disse spørsmålene må en taleskriver stille seg selv

Hva er budskapet, hvilke momenter skal tones opp og hvilke momenter skal tones ned? I hvilken rekkefølge er det naturlig å presentere de ulike emnene? 

Hvordan gir vi taleren optimale vilkår i sin streben etter å presentere budskapet på gjenkjennelig vis? Hvem er målgruppen? Hva er de bekymret for? Et personlig preg vil gjøre at talen kan bli oppfattet mer ekte. 

Kan vi gjøre den til en unik opplevelse? En politisk leder vil være interessert i å fortelle en historie – med hodet og fra hjertet. Hvordan er budskapet tenkt å virke? Tekstforfatterens oppgave er å legge opp til at formidlingen kan skje med fornuft og følelser.

Hvem skal holde talen?

Troverdighet er viktig i enhver tale

Troverdigheten må ikke kunne trekkes i tvil. En politiker er avhengig av å oppnå god omtale av seg selv og partiet. Det handler om velgernes gunst. Politikere skal presentere, forklare og utdype. Hvordan skjer verdiskapningen? 

Hvordan fordeler vi godene? Partiet Høyre vil ofte fokusere på finans- og næringspolitikk. Venstre vil snakke om skole, næringsutvikling og miljø. Arbeiderpartiet vil sette fellesskap og ulikhet i fokus. 

For Kristelig Folkeparti vil barn og familie, frivillighet og et samfunn med plass til alle, være blant hjertesakene. En politisk leder vil være interessert i å avslutte med å takke organisasjonen og oppildne medarbeiderne til fortsatt innsats. 

Taleskriveren skal gi taleren muligheter for innlevelse, trygde, troverdighet og engasjement. For å kunne oppnå det, trengs kunnskap om talerens stil. Humor er i så henseende ikke nødvendigvis alles stemme.

Hvordan skrive tale

Dette må du ha med – og fjerne

Hva passer naturlig inn og hva bør droppes? Myndighetspersoner må veie sine ord. Det stiller krav til taleskriveren. Hvilke ord og uttrykk kan brukes? Hvilke ord og uttrykk vil det være best å unngå? 

Hvordan blir kraftige uttrykk oppfattet? Anne Bitsch skrev følgende i en av sine bøker: «Historiene vi forteller har en enorm kraft. De speiler ikke bare virkeligheten, de skaper også virkelighet, legitimerer visse typer handlinger og sanksjonerer andre.» 

I USA har vi sett hvor galt det kan gå. Når sentralbanksjefen skal orientere offentligheten om styringsrenten, er talen bygget opp etter en noenlunde fast mal. Norges Bank meddeler oppgang, nedgang eller uendret rente med en relativt kort begrunnelse.

Ulike typer taler

Ikke glem disse naturlige ingrediensene

Seansen er nærmest å oppfatte som en kunngjøring. I et bryllup vil småprat være en naturlig del av en tale. Blant annet vil presentasjon inngå som en sentral del av innledningen. Det er ikke alltid alle kjenner alle. 

Fakta og karakteristikker, ispedd anekdoter, er naturlige ingredienser i en bryllupstale. Hvordan kjenner taleren de to? Når fridde de? Hvor lenge har de vært sammen? Overraskelser egner seg godt til å sprite opp en bryllupstale. 

Taleren vil gjerne ispe talen noe uventet. Tilhørerne vil oppleve humor og skråblikk som naturlige elementer. «Livets sanne målestokk er erindring», skrev David Foenkinos i romanen om Charlotte Salomon. 

Innlevelser, tyngde og troverdighet er viktige suksessfaktorer. Om det som blir sagt ikke oppleves interessant nok, er alternativ underholdning lett tilgjengelig på telefonen. Vi vil alltid at taleren skal framstå i en best mulig utgave av seg selv.